Πυθία: Χαρακτηριστικά

ΠΥΘΙΑ – Προβολή δεδομένων


Παλαιότερα πρότυπα και καθιερωμένες σχέσεις μπορούν και πράγματι αλλάζουν, ακυρώνοντας τις προβλέψεις που βασίζονται αναπόφευκτα στην προέκταση τέτοιων προτύπων και στη συνέχιση των σχέσεων. Το Monitoring Module συνεχώς ελέγχει για διαφορές μεταξύ των πραγματικών τιμών και των προβλέψεων και παρέχει ένα προειδοποιητικό σήμα όταν τέτοιες διαφορές(π.χ. σφάλματα προβλέψεων) παύουν να είναι τυχαίες. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επαναλάβει την πρόβλεψη και/ ή να κάνει κατάλληλες ενέργειες , αν χρειάζονται, για να διορθώσει την κατάσταση.

diag7

 


ΠΥΘΙΑ- Αναφορές

Η Πυθία παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις πτυχές της ανάλυσης των δεδομένων και των προβλέψεων ενώ παράλληλα δείχνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των διαφορετικών τύπων προβλέψεων(αρχικά δεδομένα χωρίς προσαρμογές , προσαρμοσμένα δεδομένα, στατιστικές προβλέψεις ,κριτικές προσαρμογές, στόχοι προϋπολογισμού και τελικές προβλέψεις. Οι αναφορές μπορούν να προσαρμοστούν και να εξαχθούν σε φύλλο του Excel για περαιτέρω χρήση.


Τεχνική Περιγραφή

Η Πυθία αναπτύχτηκε με την χρήση της Microsoft Visual Basic NET 2008 ,ενώ η Dundas Chart ,για Basic NET χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του συστήματος (το Dundas Chart επιλέχθηκε για τις προηγμένες λειτουργίες του στα γραφήματα και ανώτερες γραφικές επιλογές). Τέλος, η βάση δεδομένων Microsoft SQL Server 2005 χρησιμοποιείται από την ΠΥΘΙΑ για να αποθηκεύονται και να ανακτούνται οι απαιτούμενες πληροφορίες για την ανάλυση ,την πρόβλεψη και την παρακολούθηση των δεδομένων.