Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 

Γενικά

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί πλέον ξεχωριστό κομμάτι για όλες τις επιχειρήσεις και η ανάλυση του απαιτεί μεγαλύτερη εξειδίκευση. Οι επιλογές στο τομέα της παραγωγής, διανομής και χρήσης ενέργειας έχουν πλέον καθοριστικής σημασίας ρόλο στη προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εντρύφηση των φοιτητών με την έννοια και τις τεχνικές της διαχείρισης ενέργειας, κυρίως σε επίπεδο καταναλωτή.
Βασική παράμετρος του μαθήματος είναι αφενός μεν η διαχείριση ενέργειας ως ξεχωριστό έξοδο μιας επιχείρησης και αφετέρου η περιβαλλοντικής πολιτική που εξετάζει το πρωτόκολλο του K υότο   και τον θεσμό της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Λέγοντας διαχείριση ενέργειας εννοούμε την διαδικασία εκείνη που το αρχικό της  στάδιο είναι η καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των συσχετίσεων μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής.
Στο επόμενο στάδιο γίνεται αποτίμηση του κόστους ενέργειας και εντοπισμός των σημείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ο τελικός στόχος της παραπάνω διαδικασίας είναι να προκύψουν οικονομικά οφέλη και να εξοικονομηθεί ενέργεια.

 

Σελίδα για το μάθημα "Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής"