Πυθία: Διαδικασία Πρόβλεψης

Pythia Arrow

Στατιστική προβλέψεων


• Τεχνικές προβλέψεων πολλαπλού σκοπού (βραχυπρόθεσμες ,μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες)
• Naive, Απλός Κινητός Μέσος Όρος, Απλή Εκθετική Εξομάλυνση, Εκθετική Εξομάλυνση Γραμμικής Τάσης, Εκθετική Εξομάλυνση μη Γραμμικής Τάσης, Holt-Winters, Γραμμική Παλινδρόμηση , Εκθετική Τάση, Theta, Μέσοι Όροι, Croston, Syntetos-Boylan, προσέγγιση, ADIDA, Μέθοδος Expert.
• Προσαρμογή των παραμέτρων της μεθόδου.


Προβλέψεις από κάτω προς τα πάνωPythia pyramid


Κριτικές προβλέψεις


Προβλέψεις προϋπολογισμού


Τελική πρόβλεψη


Προβλέψεις από πάνω προς τα κάτω

diag8