Τεχνικές Προβλέψεων

Αντικείμενο

Το μάθημα αναφέρεται σε μαθηματικά μοντέλα και μεθόδους πρόβλεψης, σε χρονοσειρές, κατηγορίες μεθόδων προβλέψεων, μέτρηση της ακρίβειας των προβλέψεων, και σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής αυτών. Επίσης αναφέρεται στην ανάλυση χρονοσειρών, σε βασικές στατιστικές έννοιες, σε ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρονοσειρών και μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης χρονοσειρών.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές των μεθόδων, στην συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών τεχνικών για κάθε περίπτωση και στην αφομοίωση βασικών εργαλείων που είναι απαραίτητα στην διαδικασία πρόβλεψης. Σημαντικό είναι η ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας και των διαδικασιών πρόβλεψης σε ένα προηγμένο πληροφοριακό σύστημα επιχειρηματικών προβλέψεων ΠΥΘΙΑ το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από εργαστήριο Συστημάτων Προβλέψεων και Προοπτικής.

Στόχοι του μαθήματος

Οι σπουδαστές θα μπορούν, μετά το τέλος των διαλέξεων και την διεξαγωγή των ασκήσεων, να :
•    έχουν ολοκληρωμένη γνώση στη μεθοδολογία και εφαρμογή των τεχνικών πρόβλεψης
•    χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα για την υλοποίηση των διαδικασιών πρόβλεψης
•    να αναλύουν και να προσαρμόζουν τα αρχικά δεδομένα
•    γνωρίζουν τις κύριες μεθόδους και τεχνικές πρόβλεψης
•    διακρίνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρονοσειρών
•    υπολογίζουν τους κινητούς μέσους όρους των δεδομένων
•    εφαρμόζουν τις μεθόδους πρόβλεψης και να αναλύουν τα δεδομένα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό. Πρόβλεψη και σχεδιασμός (ο ρόλος της πρόβλεψης για προγραμματισμό και λήψη αποφάσεων)
•    γνωρίζουν την δυναμική και τη χρήση των τεχνικών πρόβλεψης

 

IIF certified