Προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών

Η Μονάδα Συστημάτων Προβλέψεων και Στρατηγικής διαθέτει πλούσια και ενδιαφέρουσα θεματολογία για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών από φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ.

Τα προτεινόμενα θέματα καλύπτουν ευρύ επιστημονικό φάσμα των σύγχρονων Μαθηματικών μοντέλων και μεθόδων πρόβλεψης, Συστημάτων Απόφασης, της Διοίκησης, των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, της Διαχείρισης Ενέργειας και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και άλλων θεμάτων σχετικών με την ύλη των διδασκόμενων από το Εργαστήριο μαθημάτων.

Files:
Πρόβλεψη τιμής κλεισίματος μετοχών S&P 500 μέσω νευρωνικών δικτύων
Date 2017-11-06 Filesize 344.21 KB Download 477

Ομαδοποίηση χρονοσειρών βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών και μοτίβων και αξιοποίηση ευρημάτων για τη βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης κλασικών μεθόδων
Date 2017-11-06 Filesize 340.19 KB Download 300

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων Social Media με σκοπό τη βελτιστοποίηση στατιστικών προβλέψεων
Date 2017-11-02 Filesize 213.46 KB Download 398

Καθορισμός βαρών της μεθόδου Theta μέσω κρίσης
Date 2017-01-13 Filesize 328.59 KB Download 580